• <td id="wyyuw"><option id="wyyuw"></option></td>
 • Zachy?te svet pod?a seba.

  úplne v?ade.

  Upravujte fotografie pomocou bezplatnej aplikácie Lightroom mobile aj na cestách.

  Získajte plán Creative Cloud Fotografia u? od?11,99 € mesa?ne.

  App Store
  Google Play

  ??

  V?aka aplikácii Adobe Photoshop Lightroom m??ete fotografie upravova? úplne v?ade.

  Zachytávajte verné fotografie pomocou?vykonnych funkcií na úpravy v jednoduchom rozhraní v mobilnom zariadení, po?íta?i a na webe. Fotografie a?úpravy sa zálohujú v?cloude a?usporiadanie a?vyh?adávanie je otázkou okamihu.

  Lightroom

  Lightroom
  Cloudová fotografická slu?ba s?1 TB cloudového úlo?iska

  V?aka aplikácii Adobe Photoshop Lightroom m??ete fotografie upravova? úplne v?ade.

  Transformujte obrázky pomocou aplikácie Adobe Photoshop.

  ?

  Aplikácia Photoshop funguje v po?íta?i aj na iPade, tak?e m??ete vykonáva? ka?dodenné úpravy alebo celkové úpravy obrázkov v?ade, kde vás kopne múza. Orezávajte, odstraňujte objekty, retu?ujte a?kombinujte fotografie. Hrajte sa s?farbami a?efektmi. A pretvárajte umenie fotografie.?Photoshop na iPade je sú?as?ou plánu Fotografia.

  Photoshop

  Photoshop
  úpravy a kombinovanie obrázkov

  Transformujte obrázky pomocou aplikácie Photoshop.

  Aplikácie zahrnuté v pláne Creative Cloud Fotografia.

  Lightroom

  Lightroom

  Snímajte ú?asné fotografie, nech ste kdeko?vek.


  Lightroom Classic

  Lightroom Classic

  úprava fotografií optimalizovaná pre po?íta?.


  Photoshop

  Photoshop

  Upravujte, kombinujte a vytvárajte nádherné obrázky, grafiku ?i kresby na po?íta?i a iPade.


  Photoshop Express

  Photoshop Express

  Upravujte a zdie?ajte fotografie v mobilnom zariadení.


  Máte otázky? Máme na ne odpovede.

  Aky je rozdiel medzi plánmi na prácu s fotografiami?
  Plán Lightroom zah?ňa aplikáciu Lightroom a 1 TB cloudového úlo?iska na otváranie a upravovanie fotografií z ?ubovo?ného miesta. Plán Creative Cloud Fotografia zah?ňa Lightroom s 20 GB cloudového úlo?iska (alebo viac), ako aj aplikácie Lightroom Classic a Photoshop.
  Porovna? plány

  M??em si plán Fotografia pred zakúpením vyskú?a??
  áno. M??ete si stiahnu? sedemdňovú bezplatnú skú?obnú verziu, v?aka ktorej zistíte, ?i je plán pre vás vhodny.
  Vyskú?a? bezplatnú skú?obnú verziu

  Musím by? pri pou?ívaní aplikácií online?
  Nie. V?etky po?íta?ové aplikácie Creative Cloud sú nain?talované priamo v po?íta?i a na ich pou?ívanie nepotrebujete internetové pripojenie.

  Kde m??em nájs? ?al?ie informácie?
  Máme ?al?ie naj?astej?ie otázky o plánoch na prácu s fotografiami, ktoré vám pom??u vybra? ten najvhodnej?í.?
  ?al?ie informácie

  Nájdite plán, ktory je pre vás najvhodnej?í.

  Plán Lightroom

  11,99 € mesa?ne

  Obsahuje úplne novú aplikáciu Lightroom a?1?TB cloudového úlo?iska

  Fotografia (20 GB)

  11,99 € mesa?ne

  Lightroom pre po?íta?e a mobilné zariadenia, Lightroom Classic a Photoshop na po?íta?i a iPade.

  Plán Fotografia

  23,99 € mesa?ne

  Zah?ňa Lightroom na po?íta?i a mobile, 1?TB cloudového úlo?iska, Lightroom Classic a?Photoshop na po?íta?i a iPade.

  Nákup cez telefón:?+44 203 027 7764

  Creative Cloud

  Kreativita pre v?etkych.

  Fotografia. Video. Dizajn. Pou?ívate?ské rozhranie. 3D a roz?írená realita (AR). Creative Cloud dovolí va?ej predstavivosti roztiahnu? krídla.

  大香蕉久久热