• <td id="wyyuw"><option id="wyyuw"></option></td>
 • Chwytaj ?wiat na swój sposób.

  Gdziekolwiek jeste?.

  Aplikacja mobilna Lightroom umo?liwia bezp?atne edytowanie zdj?? w podró?y.

  Plan fotograficzny Creative Cloud ju? od?12,29 €/mies.

  App Store
  Google Play

  ??

  ?atwe edytowanie zdj?? z dowolnego miejsca w us?udze Adobe Photoshop Lightroom

  Uchwy? ka?d? chwil? na zdj?ciu i spraw, aby w pe?ni oddawa?o ono t? atmosfer?, korzystaj?c z zaawansowanych funkcji edycji i funkcjonalnego interfejsu na urz?dzeniu przeno?nym, na komputerze lub w przegl?darce. Zdj?cia i zmiany s? zapisywane w chmurze, a ich porz?dkowanie i przeszukiwanie nie nastr?cza problemów.

  Lightroom

  Lightroom
  Us?uga do pracy ze zdj?ciami oraz 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze

  ?atwe edytowanie zdj?? z dowolnego miejsca w us?udze Adobe Photoshop Lightroom

  Przekszta?canie obrazów w programie Adobe Photoshop

  ?

  Teraz program Photoshop jest dost?pny na komputerze i tablecie iPad, dzi?ki czemu mo?esz przetwarza? obrazy tam, gdzie nadejdzie inspiracja. Przycinaj i usuwaj obiekty, a tak?e retuszuj i ??cz zdj?cia. Baw si? kolorami i efektami. Przemy?l od nowa sztuk? fotograficzn?.Program Photoshop na tablecie iPad jest zawarty w planie fotograficznym.

  Photoshop

  Photoshop
  Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów

  Przekszta?canie obrazów w programie Photoshop

  Aplikacje zawarte w planie fotograficznym Creative Cloud.

  Lightroom

  Lightroom

  Robienie pi?knych zdj?? w dowolnym miejscu


  Lightroom Classic

  Lightroom Classic

  Edytowanie zdj?? zoptymalizowane dla komputerów


  Photoshop

  Photoshop

  Edytuj i twórz kompozycje oraz pi?kne zdj?cia, grafiki i dzie?a sztuki na komputerze lub tablecie iPad.


  Photoshop Express

  Photoshop Express

  Edytowanie i udost?pnianie zdj?? na urz?dzeniu przeno?nym


  Photoshop Camera

  Photoshop Camera

  Twórz i udost?pniaj doskona?e fotografie, korzystaj?c z efektów kamery opartych na sztucznej inteligencji.


  Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

  Czym si? ró?ni? poszczególne plany fotograficzne?
  Plan Lightroom obejmuje us?ug? Lightroom i 1?TB przestrzeni dyskowej w chmurze, co umo?liwia obróbk? zdj?? z dowolnego miejsca. Plan fotograficzny Creative Cloud obejmuje us?ug? Lightroom z 20?GB (lub wi?cej) przestrzeni dyskowej w chmurze, a tak?e programy Lightroom Classic i Photoshop.
  Porównanie planów

  Czy mo?na wypróbowa? plany fotograficzne przed zakupem?
  Tak. Mo?na pobra? siedmiodniow? bezp?atn? wersj? próbn? planu, aby przekona? si?, czy b?dzie on odpowiedni.
  Zacznij bezp?atny okres próbny

  Czy musz? mie? po??czenie z Internetem, aby korzysta? z tych aplikacji?
  Nie. Aplikacje us?ugi Creative Cloud na komputery s? instalowane bezpo?rednio na komputerze i nie wymagaj? po??czenia z Internetem do dzia?ania.

  Gdzie mog? uzyska? wi?cej informacji?
  Udost?pniamy odpowiedzi na cz?sto zadawane pytania na temat wszystkich planów fotograficznych. Dzi?ki nim mo?na dokona? w?a?ciwego wyboru.?
  Wi?cej informacji

  Sprawd?, który plan b?dzie najdogodniejszy.

  Plan us?ugi Lightroom

  12,29 €/mies.

  Zawarto?? oferty: nowa us?uga Lightroom i 1?TB przestrzeni dyskowej w chmurze

  Fotograficzny (20?GB)

  12,29 €/mies.

  Program i aplikacja Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop.Kup do 31?stycznia 2020?r., a otrzymasz te? aplikacj? Photoshop na tablet iPad.

  Plan fotograficzny

  24,59 €/mies.

  Zawarto?? oferty: Lightroom na komputery i urz?dzenia przeno?ne, 1?TB przestrzeni dyskowej w chmurze, Lightroom Classic, Photoshop na komputer i tablet iPad

  Kup przez telefon: 800 01 20 77

  Creative Cloud

  Kreatywno?? dla wszystkich.

  Fotografia. Wideo. Projekt. U?yteczno??. Trzeci wymiar i rzeczywisto?? rozszerzona. Us?uga Creative Cloud zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby realizowa? naj?mielsze pomys?y.

  大香蕉久久热